Serveis Jurídics

En la demanda de judici ordinari verbal de desnonament per precari contra CRC CIM, S.L., presentada el juny de 2011 a fi i efecte d’obtenir el seu desnonament, el 20 de gener de 2015 es va produir el llançament dels espais no afectes a la llicència radioactiva, amb la qual cosa el Consorci ha recuperat la possessió d’aquests espais per dedicar-los a l’ús que consideri oportú.

Al llarg de l’any 2015 s’han tramitat quinze procediments nous de contractació d’acord amb les disposicions del text refós de la Llei de contractes del sector públic. L’ús de procediments de pública concurrència, a banda que és d’obligat compliment per part del Consorci per la seva condició d’administració pública, permet a la vegada obtenir uns imports d’adjudicació que suposen un estalvi (estimat en un 15,36% de mitjana aquest 2015) respecte dels pressupostos de licitació.

Pel que fa al seu objecte, nou són de serveis i sis de subministraments. Pel que fa al procediment de contractació, per a sis d’ells s’ha seguit el procediment obert (dos d’ells amb publicitat al DOUE), set han seguit el procediment negociat sense publicitat i dos d’ells s’han contractat de forma conjunta amb el Consorci dels Serveis Universitaris de Catalunya, mitjançant tramitació d’un acord marc.

Per altra banda, s’han prorrogat determinats contractes de prestació de serveis i de subministraments (entre d’altres, els contractes de cura dels animals de l’estabulari, de manteniment de les centraletes telefòniques, d’assistència tècnica a esdeveniments i actes de l’auditori, del servei de manteniment de l’equipament de rentat i esterilització de l’edifici, i del servei d’edició, maquetació, correcció i impressió de la revista mensual “El·lipse”).

En compliment de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el dia 1 de juliol de 2015 el Consorci PRBB va posar en marxa el seu Portal de transparència (transparencia.prbb.org), on es publica la informació més rellevant sobre el Consorci, especialment en matèria d’organització institucional i recursos humans, economia i finances i contractació, garantint el seu fàcil accés, consulta i comprensió, la seva neutralitat i la seva actualització, així com els límits que deriven de la protecció d’altres drets. Com a resultat d’un procés d’autoavaluació seguint la metodologia i el qüestionari elaborats pel Comissionat de la Transparència, el Portal ha obtingut una valoració de 98,8 sobre cent.

En data 1 d’octubre de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat l’ACORD GOV/154/2015, de 29 de setembre, pel qual s’aprova la modificació i adaptació legal dels estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), fruit del procés d’adequació al nou règim jurídic dels consorcis que es preveu a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. Es va aprofitar per modificar altres aspectes, com el règim de reunions del Consell Rector i la Comissió Executiva i el sistema d’emissió del vot, i actualitzar-ne i millorar-ne el redactat.