Durant 2015 el departament de Serveis Generals va realitzar diverses actuacions dirigides a millorar les instal·lacions i donar servei a les necessitats dels centres i del conjunt del Parc.

Es van finalitzar les obres i es va posar en servei el nou laboratori de Proteòmica.

Per tal de minimitzar el risc de fuites d’aigua en una zona especialment crítica per realitzar reparacions i intervencions, es van desviar, a través del pàrquing, els conductes d’aigua de climatització que travessaven l’estabulari.

També es va instal·lar un nou descalcificador complementari per potenciar el que ja existia i garantir la producció d’aigua descalcificada.

Es van instal·lar nous filtres de llots a les calderes de calefacció per evitar brutícia a les canonades de distribució i minimitzar el risc de corrosió.

Es va posar en funcionament un programa informàtic per a la gestió de la facturació de consums energètics.

Es van instal·lar dos nous SAI, un de 200KVA per al CPD i un altre de 540KVS per a l’edifici en general.

Durant aquest any s’han dut a terme diverses accions dirigides a millorar el rendiment i l’eficiència energètica.

En destaquem la instal·lació d’il·luminació LED en els vestíbuls d’ascensors, de plantes i de recepció.

També la instal·lació d’escalfadors elèctrics a dutxes i cuina per suprimir la xarxa general d’aigua calenta sanitària, eliminant pèrdues en la xarxa de distribució i baixant la temperatura de producció, aconseguint així un estalvi energètic important, a més de reduir el risc de Legionel·losi.

Una altra millora ha estat la creació d’una nova xarxa de recollida de l’aigua de rebuig dels equips Millipore, que produeixen aigua pura, per tal de reutilitzar-la en la xarxa de sanitaris (aproximadament 5.800m3 anuals).

Per tal de reduir el consum de gas natural a l’estiu, es va instal·lar una nova caldera de calefacció exclusiva per a l’estabulari. D’altra banda es va fer la instal·lació de dues noves calderes de vapor amb recuperador de calor, també per a l’estabulari, substituint les existents.

Per últim, en substitució d’una jubilació, es va incorporar un nou treballador al Servei, l’Héctor Jaques.