Economia i finances

El Consorci PRBB ha gestionat i executat, durant l’exercici 2015, un pressupost total de més de 15 milions d’euros, similar al de 2014.

El pressupost del Consorci és equilibrat, procedeix d’ingressos propis derivats de la seva activitat econòmica i es destina a les despeses que genera l’edifici per assegurar-ne el bon funcionament i la continuïtat. Les partides d’ingressos corrents més importants són les que deriven del lloguer dels espais dedicats a recerca, laboratoris, estabulari i administració que representen un 65% respecte el total d’ingressos corrents. Pel que fa a la facturació per la prestació de serveis, els de l’estabulari són un 11,75% del total i els de serveis generals un 10,6%. La resta d’ingressos generats pel funcionament corrent del Consorci són menys significatius. En el 2015, s’han incorporat al pressupost d’ingressos 4 milions d’euros, procedents de la signatura de dos contractes de préstec amb entitats financeres.