Comitès del PRBB

El Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA-PRBB), comitè que vetlla pel benestar dels animals sotmesos a projectes d’experimentació en Biomedicina, va celebrar deu reunions presencials durant l’any 2015 i va avaluar 72 procediments experimentals: del PRBB (1), de l’IMIM (16), de la UPF (27), del CRG (8), del CMRB (15) i de centres externs (5). Es van emetre un total de 39 nous certificats de projectes i es van discutir en sessions plenàries,  articles científics i noves formes de control i millora del benestar animal per adaptar-se a la nova legislació en matèria d’experimentació animal. També es va incloure,  en cada reunió, els comentaris o esmenes de la Comissió d’Experimentació Animal de la Generalitat de Catalunya que actua com a Òrgan Habilitat per a l’avaluació de procediments. El CEEA va realitzar també la tradicional visita de control a les instal·lacions de l’estabulari, requisit de qualitat recomanat per l’AAALAC i per la legislació actual.

El Comitè d’Usuaris de l’Estabulari (CUA-PRBB) es va reunir dues vegades durant l’any 2015 amb la finalitat d’abordar els diferents temes que afecten el funcionament de l’estabulari, resoldre problemes i canalitzar les propostes dels investigadors en l’àmbit de l’experimentació animal. Es va comunicar en aquestes reunions la iniciativa recolzada per la Generalitat de crear una unitat conjunta dels estabularis del PRBB i el PCB amb la finalitat d’harmonitzar preus i accions per equiparar els dos centres. Finalment, també, en una de les reunions es va presentar el balanç anual del funcionament de l’estabulari.

El Comitè de Bioseguretat (CBS-PRBB) es va reunir tres vegades durant l’any 2015 amb la finalitat d’avaluar projectes científics i procediments de treball en els aspectes de bioseguretat. Es van avaluar 11 projectes i es va respondre a 3 consultes en temes de bioseguretat. Entre altres activitats, es va col·laborar amb la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals (CIPRL) en la revisió i esmenes d’un document de transport de mostres biològiques amb la finalitat d’implementar-lo en tot l’entorn del PRBB.